Vedtægter

[spacer height=”30px”]

Vedtægter for Funder og Omegns Sortkrudtsskytter 
tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter

1.1 Foreningens navn er Funder og Omegns Sortkrudtsskytter.

1.2 Foreningens hjemsted er formandens adresse.

1.3 Foreningen er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytte Union, og derigennem Dansk Idræts Forbund.

2.1 Foreningens formål er – gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper – at fremme interessen for, og færdigheden i at anvende sådanne våben. Foreningen vil ligeledes – ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information – medvirke til at såvel den konkurrencemæssige, som den militær- og kulturhistoriske side af denne interesse, vinder udbredelse.
Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne imellem, med gensidig udveksling af erfaringer, ligesom man vil kunne bibringe historisk interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

3.1 Som seniormedlemmer kan optages personer over 18 år.

3.2 Passive medlemmer kan optages i foreningen og betaler fuldt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

3.3 Juniormedlemmer mellem 12 og 18 år kan optages i foreningen og betaler halvt indmeldelsesgebyr og halvt kontingent.

3.4 Foreningens medlemmer må kun benytte deres våben på officielt godkendte baner.

3.5 Foreningen er associeret medlem af Dansk Skytte Union og er dermed forsikret gennem Dansk Idræts Forbund, ved skydning på foreningens godkendte gevær- og pistolbaner jfr. Forsikringsbestemmelserne.

3.6 Ved skydning på andre baner end foreningens sædvanlige, påhviler det medlemmet selv at sørge for at være ansvarsforsikret.

4.1 Bestyrelsen kan udelukke et medlem (Evt. tidsbegrænset) når dette
                             1) Ikke har opfyldt kontingentbetingelserne.
                             2) Har vist usømmelig eller uhæderlig opførsel, eller på anden måde skadet Foreningen.

4.2 – 1. Den indklagede har ret til at blive hørt ved et bestyrelsesmøde, inden beslutning om udelukkelse afgøres.
2. Medlemmet skal selv fremsætte krav om at sagen tages op på førstkommende generalforsamling.
3. Såfremt medlemmet undlader ovennævnte, skal udelukkelsen forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

4.3 Udelukkelse skal indberettes til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

4.4 Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

4.5 Det er en betingelse for optagelse som aktivt medlem, at skytten skal kunne opnå fænghætte- og kuglestøbetilladelse hos politiet.

5.1Udmeldelse af foreningen kan ske til udgangen af et regnskabsår, såfremt udmeldelsen skriftligt er meddelt foreningens formand inden udgangen af november måned.

6.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

6.2 Medlemmer i restance har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling i februar.

6.3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar.
Meddelelse om generalforsamlingens afholdelse og dagsorden, vedlagt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, udsendes af formanden senest 14 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
1) Valgt af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget.
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent.
7) Valg af formand jf. 6.4.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jvf. 6.4.
9) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Forbundet af Danske Sortkrudtsskytters repræsentantskabsmøde.
10) Valg af 2 revisorer.
11) Eventuelt.

6.4 Formanden, bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år ad gangen, dog således at enten formand og bestyrelsesmedlem eller et bestyrelsesmedlem og suppleant er på valg, skiftevis hvert andet år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan opnå godkendelse hos politiet, er vedkommende pligtig at fratræde pågældende bestyrelsespost.

6.5 Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

6.6 Bestyrelsen har ansvar for og varetager foreningens drift.
Forhandling om principielle forhold med offentlige myndigheder og i øvrigt på alle betydende punkter, skal gå via Forbundet af Danske Sortkrudtsskytter.

6.7 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke bør have våbenpåtegning.

7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de aktive seniormedlemmer.

8.1 Kun senior- og juniormedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

8.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

8.3 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol over såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

9.1 Indstilling til forbundet vedrørende ændring af vedtægter kræver 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen.

10.1 Hvad foreningen ejer eller kommer til at eje af materiel eller anden formue, ejes til enhver tid af de aktive medlemmer i fællesskab.

11.1 Foreningens opløsning kan kun ske ved skriftlig afstemning på 2 særskilte generalforsamlinger, der skal afholdes med 1 måneds mellemrum, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger afgives for opløsningen. På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, afgøres tillige ved almindelig stemmeflertal, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 25.11.2009